Η πράξη ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κρήτης

Οι ενέργειες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στο ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίχθηκαν από την Πράξη «ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κρήτης» η οποία είχε ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ.

Σκοπός του έργου ήταν η οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο ΤΕΙ Κρήτης. Συνοπτικά, ο  στόχος αυτός επετεύχθη με τις κάτωθι ενέργειες:

 • Σχεδίαση και Οργάνωση Συστήματος Αξιολόγησης με την ανάπτυξη οργανογράμματος και σχεδίου λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των τμημάτων.
 • Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Γραφείου ΜΟΔΙΠ για τη διαρκή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ.
 • Σύνταξη εκθέσεων ενδιάμεσων και τελικών αξιολογήσεων Τμημάτων και Ιδρύματος και εσωτερικής αξιολόγησης του έργου.
 • Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης.
 • Επιμόρφωση των στελεχών της ΜΟΔΙΠ, των ΟΜΕΑ και του προσωπικού υποστήριξης σε θέματα αξιολόγησης και χρήσης του πληροφοριακού συστήματος.
 • Συλλογή από τις ΟΜΕΑ και τις υπηρεσίες των ήδη υπαρχόντων και των νεότερων στοιχείων, την εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και την επεξεργασία τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Δράσεις για την προβολή της διαδικασίας αξιολόγησης και την προβολή της πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κρήτης.
 • Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης.

Μέσω των δραστηριοτήτων  του έργου, το ΤΕΙ Κρήτης έχει καταφέρει:

 • Να αναδιοργανώσει και υποστηρίξει τις υπηρεσίες της ΜΟΔΙΠ και να βοηθήσει τις ΟΜΕΑ στο έργο τους με την δημιουργία Γραφείου ΜΟΔΙΠ στο ίδρυμα.
 • Να βοηθήσει στην κατά το δυνατό πιο αξιόπιστη και γρήγορη συλλογή στοιχείων που χρειάζονται στις αξιολογήσεις των τμημάτων και των υπηρεσιών του ιδρύματος με την δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).
 • Να συλλέξει και να αξιολογήσει στοιχεία που είναι απαραίτητα όχι μόνο για την αξιολόγηση αλλά και για την χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
 • Να εκπαιδεύσει στελέχη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Μέλη Ε.Π., Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες) για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ.
 • Να γνωστοποιήσει με δράσεις δημοσιότητας και προβολής, την αξία της αξιολόγησης τόσο για το ίδιο το Ίδρυμα όσο και για την κοινωνική λογοδοσία του.