Κανονισμός Υποτροφιών ΤΕΙ Κρήτης

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, με βάση την απόφαση της Συνέλευσης με αριθμό πράξης 142/09-02-2017, αποφάσισε ότι ο Κανονισμός Υποτροφιών του ΤΕΙ έχει παρουσιάζεται εδώ. Ο Κανονισμός δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ (Ω13Ι4691Ο3-ΛΜΥ).