Στρατηγική Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική περιέργεια, εστιάζει στην καινοτόμα διεπιστημονική ερευνητική διερεύνηση με στόχο να δημιουργήσει άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οφέλη στην εθνική κοινωνία και οικονομία και την ανθρωπότητα γενικότερα, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις θεμελιώδεις αξίες μας.

Η ερευνητική πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης εστιάζει στην δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και αριστείας. Απαιτεί, ως εκ τούτου την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και την αναγνώριση ότι η συμβολή των όσων ο καθένας από εμάς είναι σε θέση να συνεισφέρει είναι πολύ μεγαλύτερη όταν γίνεται σε συνεννόηση. Η πολιτική αυτή στηρίζεται:

 • στο σεβασμό της εξειδικευμένης γνώσης, ενώ προωθεί τη κατάργηση των εμποδίων για τη διασταύρωσή της (cross-fertilization),
 • στην υποστήριξη της σύνθεσης της νέας γνώσης, τόσο εντός όσο και μεταξύ των επιστημονικών τομέων και κλάδων που θεραπεύει,
 • στη διευκόλυνση των συλλογικών, συνεργατικών πρακτικών εργασίας, προκειμένουνα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες και προοπτικές υψηλού επιπέδου έρευνας.

Η πολιτική ποιότητας εστιάζει στην εσωτερική οργάνωση των ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος και βασίζεται σε εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνονται, την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας.

Η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το ανθρώπινο δυναμικό και αφορά στην ενθάρρυνση της επιστημονικής διάκρισης των ερευνητών σε όλα τα πεδία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία, είναι συστατικά της πολιτικής αριστείας.

Ως αποτέλεσμα, η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ταυτόχρονα προωθεί την ευρύτερη δυνατή διεπιστημονική συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Η πολιτική έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης αποσκοπεί:

 • Στην υποστήριξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας
 • Στην προώθηση της αριστείας των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων, για την παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων με διεθνή αναγνώριση.
 • Στη δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος για όλους τους ερευνητές του ΤΕΙ Κρήτης με υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με την υποβολή και διαχείριση ερευνητικών έργων, στη δημιουργία μεγάλων ιδρυματικών υποδομών, στην κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Στην υποστήριξη της Έρευνας και των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας, διάχυσης γνώσης προς άλλους δημόσιους ερευνητικούς φορείς και στην κοινωνία γενικότερα.
 • Στην ανταγωνιστική ανταπόκριση του ΤΕΙ Κρήτης σε διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων.

Οι Ερευνητές του ΤΕΙ Κρήτης έχουν σήμερα εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες σε συνεργασία και με ξένες ερευνητικές ομάδες που έχουν οδηγήσει αφ’ ενός σε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή αναγνώριση.

Τα κονδύλια από τα Ερευνητικά - Αναπτυξιακά Έργα ανήλθαν το 2013-2015 στα 20 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό που είναι μεγαλύτερο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις μαζί.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν την πολύ καλή θέση του ΤΕΙ Κρήτης στον τομέα της έρευνας ανάμεσα στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ταυτόχρονα όμως, οι σημαντικές διακρίσεις στο διεθνή χώρο των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του καθώς και των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης αποτελούν τα καλύτερα πειστήρια της απήχησης της έρευνας που διεξάγεται στα εργαστήρια και τις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος.

Η Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης εστιάζεται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής, στις επιστήμες μηχανικού, στις επιστήμες υγείας, στις επιστήμες γεωπονίας και περιβάλλοντος, στις επιστήμες υλικών, στις θετικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος έχει σχεδιάσει και σταδιακά προωθεί ένα σύνολο από εργαλεία υλοποίησης της ερευνητικής στρατηγικής της αλλά και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, όπως:

 1. Θεσμοθέτηση ερευνητικών δομών.
 2. Πρόγραμμα εσωτερικής χρηματοδότησης έρευνας.
 3. Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή πιστοποίηση εργαστηρίων (π.χ. απόκτηση πιστοποίησης ISO).
 4. Υποστήριξη συνεδρίων και λοιπών δράσεων προβολής των αποτελεσμάτων έργων όπου κρίνεται σκόπιμο.
 5. Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας (π.χ. εκπροσώπηση σε περιφερειακά όργανα)
 6. Προώθηση διεπιχειρησιακών συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς.
 7. Ενεργή υποστήριξη των Ερευνητών στην υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδομών του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» και άλλες διεθνείς δράσεις υψηλής αναγνωσιμότητας και σημασίας (flagships) των Ερευνητών μας.
 8. Ουσιαστική υποστήριξη ερευνητών για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (spin-off) σε επιλεγμένες περιοχές.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Ερευνητών στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και στη διαχείριση των έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.