Δομές αξιολόγησης

Οι βασικές δομές αρμόδιες για τις διαδικασίες αξιολόγησης είναι σε Εθνικό επίπεδο η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π) και σε επίπεδο Ιδρύματος η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) και οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων (ΟΜ.Ε.Α.).

Η Α.ΔΙ.Π είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με διοικητική αυτοτέλεια το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της. Έχει ως αποστολή την υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου τους, την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν. Η Α.ΔΙ.Π προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ΑΕΙ και εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της, τυποποιεί, εξειδικεύει και αναθεωρεί με κατευθύνσεις και πρότυπα τη μορφή των εκθέσεων αξιολόγησης των ΑΕΙ καθώς και τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης.