Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προέκυψε το 2013 από τη συγχώνευση δύο πρώην Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας - συγκεκριμένα, του τμήματος Λογιστικής με έδρα το Ηράκλειο και του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής με έδρα τον Αγ. Νικόλαο.

Το Τμήμα εδρεύει στο Ηράκλειο και προσφέρει ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Το ΠΠΣ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και την Πληροφορική. Στόχος του Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα.

Στο Τμήμα λειτουργεί από το 2009, το πρώτο στο Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "Λογιστική και Ελεγκτική" το οποίο έχει ήδη συμβάλλει σημαντικά στην ακαδημαϊκή ανέλιξή του ενώ ήδη έχει κατακτήσει τη θετική ανταπόκριση της κοινωνίας, των ακαδημαϊκών και των παραγωγικών φορέων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επικοινωνίας διδασκομένων σε τριτοβάθμια Ιδρύματα Παιδείας, φοιτητές μας μεταβαίνουν στο εξωτερικό όπου πραγματοποιούν μέρος των σπουδών τους ή την πρακτική τους άσκηση και επιστρέφουν με εμπειρίες ζωής ενώ ορισμένοι επιλέγουν στη συνέχεια να παραμείνουν εκεί για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εργασία.

Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας, είναι μέχρι τώρα σημαντική. Αυτό φαίνεται από τις πολλές επιστολές επιχειρήσεων που ζητούν τους τελειόφοιτούς μας για πρακτική άσκηση και στη συνέχεια για μόνιμη εργασία. Το μεγαλύτερο τμήμα των αποφοίτων (πλέον του 85%) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, όπως για παράδειγμα στις οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, τμήματα λογιστηρίων εταιριών, σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, στην παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών, στον εσωτερικό έλεγχο εταιριών, ως εξωτερικοί ελεγκτές εταιριών ελεγκτικής, στη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, στην ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων, δανειακών και ασφαλιστικών κινδύνων, ως χρηματοοικονομικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, κ.λ.π.

Ευ. Τσουκάτος, Αναπλ. Καθηγητής
Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.