«Αρχιμήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης»

Σκοπός της υλοποίησης της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» είναι η περαιτέρω προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας σε τομείς αιχμής, όπως της εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολυμέσων, των υλικών, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, της διαχείρισης φυσικών πόρων, της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, της υγιεινής διατροφής και του ελέγχου τροφίμων, της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, της ρομποτικής, του στρατηγικού μάνατζμεντ, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, κ.α.

Η πράξη «Αρχιμήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013).

διαδικτυακός τόπος της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης».