Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γενικά

Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (ΜΦΠΠ) ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, τις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη γεωφυσική και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τη γεωπληροφορική, και τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές τεχνολογίες.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα ΜΦΠΠ, είναι συνολικά 8 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 4 πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Σχέδιο-CAD, Στατιστική, Γεωλογία, GIS, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, Γεωφυσική, κ.α. Τα επόμενα 3 εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικότητας. Στο 8ο εξάμηνο, ανατίθεται στους σπουδαστές η Πτυχιακή Εργασία σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εφαρμογής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τα εργαστήρια διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονικά όργανα και εξοπλισμό για την παροχή θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και την υλοποίηση τόσο ερευνητικών έργων όσο και παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, για να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να ελέγχουν και να υποστηρίζουν συστήματα διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο, “Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι” καθώς και στο Διατμηματικό ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο, “Ενεργειακά Συστήματα”.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει στα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,

  • νέο διατμηματικό (Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης) πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα "Ενεργειακά Συστήματα"
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο: Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και κίνδυνοι - Master in Geoenviromential Recources and Risks.

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΜΦΠΠ

Τον Μάϊο του 2012, το Τμήμα ΦΠΠ αξιολογήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές της ΑΔΙΠ λαμβάνοντας θετικά σχόλια. Λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

Πρακτική άσκηση

Στα πλαίσια της προκήρυξης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης – Β Φάση» υποβλήθηκε με επιτυχία το υποέργο «Πρακτική Άσκηση τμήματος Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (σημερινό Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) το οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο 2002 - 2004. Το εν λόγω υποέργο στήριξε την αρχική οργάνωση της πρακτικής άσκησης στο τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια της προκήρυξης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης – Γ Φάση» υποβλήθηκε με επιτυχία το υποέργο «Πρακτική Άσκηση τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος το οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο 2005 – 2008.

Στα πλαίσια της προκήρυξης του ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» υποβλήθηκε με επιτυχία το υποέργο «Πρακτική Άσκηση τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος» το οποίο υλοποιείται την περίοδο 2010 – 2013 με στόχο την βελτίωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος.

Έκθεση Πεπραγμένων Τμήματος 2013

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης, ολοκλήρωσε την έκθεση πεπραγμένων του Τμήματος όπως αυτή δημοσιοποιείται στον παραπάνω ενεργό σύνδεσμο

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος.