ΠΜΣ "Πληροφορική και Πολυμέσα"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εννέα (9) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Πληροφορική & Πολυμέσα»

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε είναι τουλάχιστον τρία εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ,  πλήρη Φάκελο Υποψηφιότητας με όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην προκήρυξη (επισυνάπτεται).   

Το ΜΠΣ προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις νέων  μεταπτυχιακών φοιτητών με έναρξη από το εαρινό εξάμηνο του 2015-2016.  Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.epp.teicrete.gr/msc  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού, secmsc-im@staff.teicrete.gr (κα Φανουράκη Αφροδίτη), τηλ.: 2810 379613, 379716  Fax: 2810 379717

Ημερομηνία: 
02/02/2016