ΠΜΣ: "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία", που διοργανώνει το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Δια Ζώσης και το Εξ Αποστάσεως ΠΜΣ. Οι σπουδές, που διαρκούν 18 ή 24 μήνες  με πλήρη παρακολούθηση, οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 903/Β/19-5-2015).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση www.teicrete.gr/mscagro/el/aitiseis_egrafis μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 ή μέχρι πλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά με την αίτησή τους αντίγραφο Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ταυτότητας, δυο συστατικές επιστολές και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου σε συνάφεια με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ των παρακάτω κατευθύνσεων:

Σχολών και Τμημάτων Γεωπονίας, συμπεριλαμβανομένων και Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Οικονομίας και Βιοτεχνολογίας, τετραετούς ή πενταετούς διάρκειας της Ελλάδας ή και τριετούς διάρκειας του Εξωτερικού, Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας, Τμημάτων Κτηνιατρικής.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας και από προσωπική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

Για την φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 3.000 €, ενώ για όσους  απασχοληθούν σε ερευνητικά εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.400 €.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ  www.teicrete.gr/mscagro/el ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2810379476, 2810379472 και e-mail mscagro@staff.teicrete.gr

Ημερομηνία: 
07/06/2016