ΠΜΣ:"Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι"

Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources Risks)» με έδρα τα Χανιά. Το Πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων και λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης ΦΕΚ 2699, Τεύχος Β’, 14/12/2015.

ΤΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources Risks)» διεξάγεται σε συνεργασία με την Εδρα UNESCO "Solid Earth Physics Geohazards Risk Reduction"

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι –Master in Geoenvironmental Resources and Risks» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε έναν έντονα διεπιστημονικό κλάδο, που συνδυάζει τις γεωπεριβαλλοντικές επιστήμες (γεωλογία, γεωφυσική, γεωχημεία και περιβαλλοντική χημεία) με τη φυσική, τη γεωτεχνολογία και την περιβαλλοντική μηχανική.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου στον τομέα μελέτης των γεωπεριβαλλοντικών φυσικών πόρων και των φυσικών καταστροφών, με υψηλού επιπέδου διεπιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στις γεωπεριβαλλοντικές επιστήμες, εφοδιάζοντας τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο διεθνές περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και τη δυνατότητα πραγματοποίησης τμήματος των σπουδών σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με την εκτεταμένη χρήση του προγράμματος ERASMUS+.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών καταστροφών, όπως ενδεικτικά τα Τμήματα φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, επιστήμης και τεχνολογίας περιβάλλοντος, γεωεπιστημών, ορυκτών πόρων, χημείας, φυσικής, επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, πολιτικών και τοπογράφων μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής, θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

Δικαίωμα αίτησης έχουν επίσης και οι τελειόφοιτοιμε την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί,θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως 9/10/2016

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και την 19η Σεπτεμβρίου 2016, στη Γραμματεία του Προγράμματος, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Ρωμανού 3 Χαλέπα, Χανιά 73133 με την ένδειξη «ΠΜΣ Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι»  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας(http://georr.chania.teicrete.gr/application.html)
  • Τίτλους σπουδών & αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας καθώς και άλλων ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και πως θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει να επιτύχει τους επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς του στόχους.

Χρηματοδότηση: Επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από δίδακτρα 500 €/εξάμηνο. Παράλληλα, προβλέπεται αριθμός υποτροφιών με κριτήριο την επίδοση αλλά και από ερευνητικά έργα, επιπλέον των υποτροφιών από το ΙΚΥ και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://georr.chania.teicrete.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 11:00-13:00 από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ κα Ν. Τσακιρίδου στα τηλ. 28210 23010 ή με email στα natasa@chania.teicrete.gr , fvallian@chania.teicrete.gr

Ημερομηνία: 
08/06/2016