ΠΜΣ: "Πληροφορική & Πολυμέσα"

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Πληροφορική & Πολυμέσα»

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί και πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time) για ένα αριθμό εισακτέων. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε είναι τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης έξι (6) εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 στην Γραμματεία του Μ.Π.Σ  πλήρη Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές, όπου αυτό χρειάζεται) εκτός από εκείνα που σημειώνονται «ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ»:

 1. Αίτηση. Συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο «Αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων  ΜΠΣ 2016-2017» και εσωκλείεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά
 2. Συμπλήρωση των  προσωπικών στοιχείων στο αρχείο «Καταγραφή προσόντων υποψηφίων» το οποίο κατατίθεται και ηλεκτρονικά στη Γραμματεία
 3. Σύντομο Βιογραφικό υπόμνημα (έως 2 σελίδες), το οποίο θα περιλαμβάνει: περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί), σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος να εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα».
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο συναφούς πτυχίου ή διπλώματος καθώς και τη σχετική βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας. 
 5. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν πρόσθετων συναφών πτυχίων ή αναγνωρισμένων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συνοδεία των σχετικών βεβαιώσεων αναλυτικής βαθμολογίας 
 6. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Επιστημονικό Έργο 
 7. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Συναφής διδακτική ή επαγγελματική δραστηριότητα με άνω όριο το αντίστοιχο των 60 μηνών πλήρους απασχόλησης. 
 8. Πιστοποιητικά «ΚΑΛΗΣ» γνώσης της Αγγλικής. 
 9. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Πιστοποιητικά «ΑΡΙΣΤΗΣ» γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας
 10. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προς το Τμήμα ότι γνωρίζει την Αγγλική επαρκώς ώστε να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ΠΜΣ τα οποία δύνανται να διδάσκονται και να εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα.
 11. Συστατικές Επιστολές
 12. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 13. Συμπληρωμένο πίνακα δικαιολογητικών σε φόρμα (excel) που θα διατίθεται από τον ιστοχώρο του Μ.Π.Σ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη με επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ο σχετικός συντελεστής βαρύτητας στην αξιολόγηση του υποψηφίου είναι 10%.

Σημειώνεται ότι τα παρακάτω θα κατατεθούν μόνον από τους επιτυχόντες κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο (2) φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες τύπου Ταυτότητας)

Αιτήσεις τελειοφοίτων θα γίνονται δεκτές αρκεί, έως και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, η μοναδική εκκρεμότητα να είναι η υποστήριξη της πτυχιακής τους εργασίας.

Για την υποβολή της αίτησης το αρχείο «Καταγραφή Προσόντων Υποψηφίων» θα συνοδεύει ηλεκτρονικά το σύνολο των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους στη Γραμματεία. Εναλλακτικά, οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, με τίτλο «Αίτηση Υποβολής στο Μ.Π.Σ» με οποιαδήποτε εταιρία ταχυμεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ie.teicrete.gr/msc, να απευθυνθούν στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrmsc-im@ie.teicrete.gr ή στην υπεύθυνη Γραμματείας του ΜΠΣ κα Φανουράκη Αφροδίτη, τηλ.: 2810 379869, 379716 Fax: 2810 279717, email: afan@staff.teicrete.gr

Ημερομηνία: 
10/06/2016