Δευτερογενείς Πηγές Ακτινοβολίας από ΥπέρΊσχυρά Laser-Ιατρικές Εφαρμογές

Στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος & Laser (CPPL) του ΤΕΙ Κρήτης έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το ισχυρότερο σύστημα laser στην Ελλάδα που η ισχύς του είναι της τάξης των 45TW, με διάρκεια παλμού ≤25fs και επαναληψιμότητα από μονό παλμό έως 10Hz. Όταν αυτοί οι παλμοί laser αλληλεπιδρούν με την ύλη παράγουν δευτερογενείς ακτινοβολίες και υψίσυχνα μηχανικά κύματα που μπορεί να έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για Ιατρικές εφαρμογές. Παραδείγματα τέτοιων δευτερογενών ακτινΕοβολιών από παρόμοια συστήματα του εξωτερικού είναι δέσμες ηλεκτρονίων με ενέργειες αρκετών εκατοντάδων ΜeV, δέσμες πρωτονίων με ενέργειες λίγων δεκάδων MeV, σύμφωνες ακτίνες-Χ στην περιοχή του XUV έως και της τάξης των keV. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του "water window". Επιπρόσθετα μπορεί να παραχθούν διαφόρων τύπων ελαστικά μηχανικά κύματα με συχνότητες στην περιοχή των MHz έως και THz. Τέλος, ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η παραγωγή δευτερογενούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή των THz. Οι εφαρμογές των παραπάνω ακτινοβολιών και κυμάτων, είτε στη θεραπεία (ακτινοθεραπεία, θερμοθεραπεία) είτε στη διάγνωση (απεικόνιση) είναι εξαιρετικά σημαντικές. 

Για τους παραπάνω λόγους, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία Ημερίδα στις εγκαταστάσεις του CPPL την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 με σκοπό την συνάντηση επιστημόνων που ασχολούνται με την παραγωγή των ακτινοβολιών και των επιστημόνων που τις εφαρμόζουν στη θεραπεία και διάγνωση. 

Η πρώτη συνεδρία (πρωί) περιλάμβανε ομιλίες που σχετίζονται με την παραγωγή και τα χαρακτηριστικά δευτερογενών ακτινοβολιών και κυμάτων από υπερισχυρά laser όσο και με τις χρήσεις που έχουν, ή και θα μπορούσαν να έχουν στην Ιατρική. Η δεύτερη συνεδρία (απόγευμα) είχε τη μορφή συζήτησης (round table) με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης στα πλαίσια της "έξυπνης εξειδίκευσης" της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου και των άμεσα επικείμενων προκηρύξεων. 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Ημερομηνία: 
06/08/2016
Συνημμένο: