ΔΠΜΣ: "Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς"

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» ανακοινώνει την έναρξη του 2ου κύκλου σπουδών, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, με τους  εισακτέους με συναφή ειδικότητα να περιορίζονται σε ένα μέγιστο 20% επί του συνόλου. Η προκήρυξη αφορά έως 25 φοιτητές  πλήρους φοίτησης με φυσική παρουσία, έως 10 φοιτητές  μερικής φοίτησης με φυσική παρουσία και έως 25 φοιτητές  πλήρους φοίτησης από απόσταση.

Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπ’ όψη: ο βαθμός πτυχίου, η γνώση αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, τυχόν συστατικές επιστολές καθώς και η γενική εικόνα του υποψηφίου κατά την  προσωπική συνέντευξη.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στο διάστημα από Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του προγράμματος στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 11:00-13:00, Πέμπτη 15:00-17:00), ενώ μπορούν επίσης να αποσταλούν και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Κρήτης,  Τ.Θ. 1939, 71004 Ηράκλειο Κρήτης. Αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mba_engineers@staff.teicrete.gr, αλλά στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα κατά την συνέντευξη.

Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα δικαιολογητικά όσο και για τη λειτουργία του προγράμματος δίνονται στην ιστοσελίδα του: www.teicrete.gr/mba-eng

Ημερομηνία: 
03/11/2016