Πρόσκληση υποβολής προσφοράς - ERASMUS+ / DESTINY

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Developing Employability Skills Through INnovative education using MOOCs for Youth - DESTINY".Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Developing Employability Skills Through INnovative education using MOOCs for Youth - DESTINY". Ημερομηνία Λήξης: 22/05/2017

Ημερομηνία: 
16/05/2017
Συνημμένο: