ΤΑ ΝΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" (Ν. 4308/2014) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -2ος Κύκλος

Ο 2ος κύκλος του σεμιναρίου με θέμα "Τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014)-Ανάλυση και Εφαρμογές" είναι συνολικής διάρκειας 22 ωρών και θα υλοποιηθεί από Δευτέρα 30/10/2017  έως και Παρασκευή  03/11/2017 στη Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η ανάλυση και η κατανόηση μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων των ρυθμίσεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον Ν4308/2014, ο οποίος καταργεί σε σημαντικό βαθμό τις προηγούμενες λογιστικές ρυθμίσεις που προέβλεπε το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/1980), εισάγοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πολύ πιο προηγμένες επιστημονικές λογιστικές μεθόδους και πρακτικές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Η κατανόηση και γνώση των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά με βάση τον Ν4308/2014 από 1.1.2015, είναι απολύτως αναγκαία σε όλους όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν στο άμεσο μέλλον με την λογιστική επιστήμη και το λογιστικό επάγγελμα, διότι, μετά από καθυστέρηση αρκετών ετών, τελικά εισάγονται και στην Ελλάδα, με τις καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι αναγκαίοι, πολύ υψηλού επιστημονικού επιπέδου, κανόνες για τις λογιστικές καταχωρήσεις αλλά και για τον σωστό λογιστικό χειρισμό των αποτιμήσεων, ανά διαχειριστική περίοδο, των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνοι με τις επιταγές των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ Το γεγονός  της υποχρεωτικής αυτής εισαγωγής όλων αυτών των νέων ρυθμίσεων και κανόνων, έχει σαν φυσική συνέπεια, οι επαγγελματίες του χώρου, όντας συνηθισμένοι να δρουν επί τέσσερεις περίπου δεκαετίες σε ένα πολύ πιο απλουστευμένο λογιστικό καθεστώς,  και προφανώς απροετοίμαστοι και μη μυημένοι επαρκώς (ή και διόλου) στις βασικές αυτές αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αναπόφευκτα έχουν τεράστιες δυσκολίες στην κατανόηση και κυρίως στην εφαρμογή της νέας αυτής λογιστικής πραγματικότητας.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι συνολικής διάρκειας 22 ωρών και θα υλοποιηθεί από Δευτέρα 30/10/2017  έως και Παρασκευή  03/11/2017, ως εξής:

Δευτέρα         30/10   (ώρα:  16:00 - 21:30),
Τετάρτη          1/11   (ώρα:  16:00 - 21:30),
Πέμπτη           2/11   (ώρα:  16:00 - 21:30),
Παρασκευή    3/11   (ώρα:  16:00 - 21:30),

Κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου θα παρουσιασθούν οι κάτωθι βασικές ενότητες:

I.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

II.ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

III.ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

IV.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
Χρηματοδοτική μίσθωση  (leasing) 
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία (financial assets)
Επιμέτρηση αποθεμάτων
Προκαταβολές δαπανών & λοιπά μη χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία

V.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υποχρεώσεις  -  Χρηματ/νομικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις - Μη χρηματ/μικές υποχρεώσεις & Προβλέψεις.
Υποχρεώσεις  - Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
Στοιχεία της Καθαρής Θέσης

VI.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

VII.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Όλες οι νέες ρυθμίσεις θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν από τον Καθηγητή Εφαρμογών Λογιστικής κο Δημήτρη Τριάρχη, ο οποίος είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματ/κής,  της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και μέλος του Chartered Institute of Management Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης, από θέσεις ευθύνης στην Οικονομική Διεύθυνση Ελληνικών και Διεθνών  επιχειρήσεων.

Υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν  το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν σημειώσεις και βεβαίωση συμμετοχής. Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης σε φοιτητές, ομάδες ατόμων, και άνεργους . Για το κόστος, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο:

email:  info@diaviou.teicrete.gr,

τηλέφωνο:    2810-379177, (εργάσιμες ημέρες, 12:00 – 15:00

Υποβολή αιτήσεων: έως και την Δευτέρα 23/10/2017

Ο τίτλος του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι:

ΤΑ ΝΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" (Ν. 4381/2014)  - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Σεμινάριο είναι επαναληπτικό του Σεμιναρίου που έγινε με μεγάλη επιτυχία τον Οκτώβριο του 2016.

Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε στο www.diavou.teicrete.gr

 

Ημερομηνία: 
06/10/2017