ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 όσες ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/06.09.2011) όσες ισχύουν.
Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, και 19, την παραγρ. 2 του άρθρου 11 και την παραγρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
Το με αρ. 104/2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ137 τ. Α΄/05.06.2013) περί «Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κρήτης».
Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
Το  με αρ. πρωτ. Βαθμός προτ.144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’114)».
Την με αρ. πρωτ. 7171/Φ20/01-12-2017 αίτηση παραίτησης του Εμμανουήλ Δρακάκη από τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ).
Την με αρ. πρωτ.  212825/Ζ1/05-12-2017 (ΑΔΑ 60ΙΝ4653ΠΣ-ΗΞΟ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/17 (Α΄114)».
Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  με  θητεία τριών (3)  ετών  από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  έως 31.08.2020.

Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9.30 έως 13.00, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο (2) ωρών σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στο εκλογικό τμήμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΤΕΦ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη 

Ημερομηνία: 
07/12/2017