ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Το ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την με αρ. 197/17-01-2019 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:6ΓΓ34691Ο3-ΒΞ4), προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για το 2019, ανά κατηγορία έργων / μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 25 /02 /2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης, στη Δ/νση : Σταυρωμένος Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο Κρήτης.

Ημερομηνία: 
04/02/2019