Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης Διευθυντή του ΚΤΕ Κρήτης

 Το ΤΕΙ Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 143/2001(123 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 36/2004 (30Α΄).

2. Την με αρ. πρωτ. 135/Φ30.2/10-1-2019 αίτηση παραίτησης του Διευθυντή του ΚΤΕ Κρήτης.

Προσκαλεί τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΤΕ) Κρήτης, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Παρασκευή 05-04-2019 στο Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών (αίτηση και βιογραφικό σημείωμα).

Ημερομηνία: 
19/03/2019