ΠΜΣ: "Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές"

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος

Master in Plasma Physics & Applications with three directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται έως 09/09/2016.

Προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων: 10/10/2016.

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Erasmus Life Long Programme (LLP)-Curriculum Development με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ο επιστημονικός τομέας δράσης του ΠΜΣ είναι η αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας laser με την ύλη με έμφαση στη δημιουργία και μελέτη πλάσματος καθώς και οι καινοτόμες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτήν όπως η παραγωγή καθαρής και άπλετης ενέργειας.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε αυτό το επιστημονικό πεδίο που χαρακτηρίζεται από έντονα διεπιστημονικά χαρακτηριστικά. Η διεπιστημονικότητα του θέματος του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. απαιτεί τη συνέργεια διαφόρων επιστημονικών τομέων της Φυσικής και της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας, όπως της Φυσικής Πλάσματος, της Οπτοηλεκτρονικής και της τεχνολογίας ισχυρών Laser, της Επιστήμης των Υλικών, της Πυρηνικής Τεχνολογίας και των σχετικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό διεθνώς τομέα, ώστε να αποκτήσει η χώρα υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις παραπάνω τεχνολογίες αιχμής.

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι από Τμήματα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., όπως ενδεικτικά τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και γενικότερα σχετικά τμήματα Θετικών & Τεχνολογικών επιστημών.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο είναι αφιερωμένο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 500 € ανά εξάμηνο (2.000 € συνολικά).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά́ τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή́ εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα και πέντε (5) μαθήματα επιλογής στο τρίτο εξάμηνο, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS units) ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και να συγγράψουν αντίστοιχη διατριβή, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ θα έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας στα παρακάτω συνεργαζόμενα σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων. Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus.

  • Technological Education Institute of Crete (Coordinator)
  • Imperial College London, Department of Physics, United Kingdom
  • University of Bordeaux, France
  • Technical University of Prague, Czech Republic
  • University Milano Bicocca, Italy
  • Queen’s University Belfast, United Kingdom
  • Technical University of Madrid, Spain
  • National Institute of Nuclear Science and Technology (INSTN), France

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ελένη Ζυμβραγού, τηλ.: 28210‐23006, fax: 28210‐23000, e‐mail: zema@chania.teicrete.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://plapa.chania.teicrete.gr ή/και στον Διευθυντή του ΠΜΣ Καθηγητή Μιχάλη Ταταράκη, e‐mail: m.tatarakis@chania.teicrete.gr

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία: 
17/06/2016