Εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία .