Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Μελετών & Κατασκευών

Το Τμήμα Μελετών & Κατασκευών του Ιδρύματος υποστηρίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του ΤΕΙ στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων έργων, στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών

Εγγραφή στο Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών