Η ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) είναι επιτελικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου για το συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.  Η σημερινή σύνθεση (θέμα 14, αρ. πράξης 181/22.03.2018 Συγκλήτου) της ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ Κρήτης έχει ως εξής:

 • Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
 • Κων/νος Βασιλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 • Κων/νος Λουλακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
 • Νικόλαος Λυδάκης – Σημαντήρης, Καθηγητής του Τμήματος ΜΦΠΠ
 • Ανδρέας Αναστασάκης, Λέκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Νικόλαος Ρίκος, Λέκτορας του Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Αντώνιος Φουντουλάκης, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
 • Σοφία Βαρδάκη, εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Ερωφίλη Τζανάκη, εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων

Γραμματειακή υποστήριξη: 

 • Καλλιόπη Διβινή, τηλ. 2810 379177

Της ΜΟ.ΔΙ.Π προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος.Λειτουργεί συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση ώστε η τελευταία να έχει εικόνα της τρέχουσας κατάστασης στο ίδρυμα, όσον αφορά την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των προγραμμάτων σπουδών κάθε τμήματος προκειμένου να σχεδιάσει και να υποβοηθήσει δράσεις ενίσχυσης ή/και βελτίωσης.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π περιλαμβάνονται:

 • Η ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης σχετικά με τη συνολική λειτουργία του Ιδρύματος. Η Εσωτερική αυτή Έκθεση του Ιδρύματος βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι τακτικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις που υποβάλλουν στην ΜΟΔΙΠ τα επί μέρους Τμήματα του Ιδρύματος. Η Έκθεση υποβάλλεται στη Διοίκηση του Ιδρύματος.
 • Η περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος. Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Διοίκηση του Ιδρύματος και εφ' όσον πρόκειται για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος στο σύνολό του, τότε διαβιβάζεται στην Α.ΔΙ.Π. προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος, από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης.
 • Η μέριμνα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, συντονισμό και υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.
 • Η διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π, ανά τετραετία, των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου Ιδρύματος, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης.
 • Η εξασφάλιση προς τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε είδους υποστήριξης, συμβουλευτικής ή και τεχνικής, για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την διαφανή λειτουργία των θεσμών Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης στο εσωτερικό τους.

Στο ΤΕΙ Κρήτης η εφαρμογή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς.

Συνημμένο: