ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αρχιμήδης ΙΙI, Υπ. 30. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 38/Φ.30.1/09-01-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/01/2015 - 27/01/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α: 30 με τίτλο «Οργανικές Ηλεκτρονικές Διατάξεις Ανίχνευσης Ακτινοβολίας» της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙI, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 38/Φ.30.1/09-01-2015.