ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 320/Φ.30.1/13-02-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
13/02/2015 - 02/03/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος  «Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ Κρήτης» με τίτλο: «Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα και κωδικό MIS 483024», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου για παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 320/Φ.30.1/13-02-2015.