ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ Κρήτης – Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις στη Νοσηλευτική. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 321/Φ.30.1/13-02-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
13/02/2015 - 02/03/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος  «Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ Κρήτης – Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις στη Νοσηλευτική (Evidence Based Practice in Nursing)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 321/Φ.30.1/13-02-2015.