ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΔΑΣΤΑ TEI Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 355/Φ.30.1/17-02-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
17/02/2015 - 04/03/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του TEI Κρήτης (Β ΦΑΣΗ)» της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του TEI Κρήτης» με κωδικό MIS 303136, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 355/Φ.30.1/17-02-2015.