ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αρχιμήδης ΙΙI, Υπ. 41. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 358/Φ.30.1/17-02-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
17/02/2015 - 04/03/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 41  «Προηγμένα χαμηλού κόστους ηλεκτροχρωμικά παράθυρα» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 358/Φ.30.1/17-02-2015.