ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά Συγκροτήματα. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 586/Φ.30.1/05-03-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
05/03/2015 - 20/03/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά Συγκροτήματα», της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2014, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δυο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 586/Φ.30.1/05-03-2015.