ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 612/Φ.30.1/06-03-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/03/2015 - 23/03/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτηςστο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER», με κωδικό LIFE10 ENV/GR/000596 και ακρωνύμιο LIFE CONDENSE, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου για παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 612/Φ.30.1/06-03-2015.