ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 1. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1042/Φ.30.1/27-04-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
27/04/2015 - 12/05/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1  «Κεντρική δράση ΤΕΙ Κρήτης» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει επτά (7) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1042/Φ.30.1/27-04-2015.