ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1101/Φ.30.1/28-04-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
28/04/2015 - 13/05/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 01: «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις»,  της πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Κρήτης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει επτά (7) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1101/Φ.30.1/28-04-2015.