ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 31. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2396/Φ.30.1/23.09.2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
23/09/2015 - 08/10/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -31- με τίτλο: «Ιεραρχικά Κοινόχρηστα Συστήματα Μνήμης για Ενσωματωμένες Εφαρμογές» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙI, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2396/Φ.30.1/23.09.2015.