Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία»

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης οργάνωσε και λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, το Τμήμα επανιδρύει αναμορφωμένο το ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017).

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και ένα (1) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS). Το ΠΜΣ είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης με επίσημη γλώσσα την Ελληνική και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση αποφοίτων Τμημάτων των Σχολών Γεωπονίας και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων στο επιστημονικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Στόχος του προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΜΣ εμβαθύνει στις σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες της γεωπονικής επιστήμης για την παραγωγή ασφαλών, υψηλής προστιθέμενης αξίας ποιοτικών προϊόντων, με μηδενικό ή ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίζουν την προσπάθεια ανάταξης της αγροτικής παραγωγής και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Κόστος Φοίτησης: 2400 € 

Ημερομηνίες Αιτήσεων: Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 31 Ιουλίου 2018.

Προκήρυξη  

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: www.teicrete.gr/MScAgro

Επικοινωνία

Κα Σταυροπούλου Ανδριάνα 
Tηλ.: 2810-379472 
e‐mail:  mscagro@staff.teicrete.gr