Εργαστήριο Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου  Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών είναι η συμμετοχή στην ανάπτυξη της τοπικής και της ελληνικής γεωργίας, μέσα από την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης και ταυτοποίησης βιολογικών ουσιών/ δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών, βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη, γενοτύπων φυτών, μικροοργανισμών και εντόμων, φιλικών ή εχθρών των εμπορικά σημαντικών καλλιεργειών,  με έμφαση στον έλεγχο των εχθρών και  παθογόνων τους (ιδιαίτερα των καραντίνας), βιοσύνθεσης βιοενεργών ουσιών και αξιοποίησης φυτικών ενώσεων, όπως τα υδατικά εκχυλίσματα και τα αιθέρια έλαια. Επίσης, στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εντάσσεται η ορθολογική χρησιμοποίηση μεθόδων, μέσων και πρακτικών για την αντιμετώπιση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και αειφόρου διαχείρισής τους στα αγρο-οικοσυστήματα και στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Τομείς Έρευνας: 

 • Μελέτες Αγρο-οικολογίας – περιβάλλοντος, με έμφαση σε οργανισμούς και  παράγοντες που μειώνουν την παραγωγικότητα των φυτών αλλά και σε ωφέλιμους οργανισμούς
 • Συγκριτικές μελέτες αποτελεσματικότητας και παρενεργειών των μεθόδων φυτοπροστασίας στα καλλιεργητικά συστήματα
 • Διαγνώσεις ασθενειών και εχθρών των φυτών και εργαστηριακές αναλύσεις προσδιορισμού τους.
 • Επισκοπήσεις (surveys) φυτοπαθογόνων καραντίνας.
 • Εκπαιδεύσεις γεωπόνων και καλλιεργητών και υποστήριξη εφαρμογής Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στην καλλιέργεια της ελιά κ.ά.,  για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων στην Αγροτική παραγωγή
 • Δημιουργία εγγυημένης Γενετικής Τράπεζας σπερμάτων, (σπάνιων) ενδημικών ειδών καθώς και παλαιών ποικιλιών, λαχανικών, οσπρίων και σιτηρών αρωματικών φυτών, ελαίας και αμπέλου
 • Μοριακή Ταυτοποίηση Φυτοπαθογόνων οργανισμών και φυτικών γενοτύπων
 • Μοριακή Ταυτοποίηση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών
 • Ετερόλογη βιοσύνθεση φυτικών βιοενεργών ουσιών δευτερογενών μεταβολιτών από μικροβιακά συστήματα (βιοεργαστάσια) προς αξιοποίησή τους από τη βιομηχανία
 • Εντοπισμός και αξιοποίηση φυτικών ενώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος
 • Βιοσυσσώρευση / Βιοεξυγίανση  βαρέων μετάλλων από φυτά και μικροφύκη
 • Αποτελεσματικότητα αφομοίωσης του ανόργανου αζώτου από τα φυτά
 • Μελέτες έκθεσης καλλιεργητών κατά την εφαρμογή φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες

Συνεργασίες Εργαστηρίου:

Οι ερευνητές του εργαστηρίου συνεργάζονται με ερευνητές από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Βιολογίας - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης (ΑΠΘ) – Τμήμα Βιολογίας και Τμήμα Γεωπονίας
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ),
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)– Τμήμα Φαρμακευτικής,
 • ΕΛΓΟ-Δήμητρα,
 • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ).
 • University of British Columbia, department of Botany, CANADA
 • Rensselaer Polytechnic Institute, Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies, NY, USA
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Κύπρος

Αρκετά σημαντικές συνεργασίες υπάρχουν και με Ιδιωτικούς φορείς εταιρείες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΡΑΣΙΑ Α.Ε.
 • ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
 • ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ, ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Γκούμας Δημήτριος, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379459, E-mail: dgoumas@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής
E-mail: ververid@staff.teicrete.gr, ververidis@teicrete.gr

Γκατζιλάκης Χρήστος, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: gatzilakis@staff.teicrete.gr

Δραγασάκη Μαγδαληνή, Επίκουρος Καθηγήτρια
E-mail: dragasaki@staff.teicrete.gr

Καπετανάκης Ευάγγελος, Καθηγητής
E-mail: ekapet@staff.teicrete.gr

Κολλάρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
E-mail: kollaros@staff.teicrete.gr

Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
E-mail: loulakak@staff.teicrete.gr

Πασχαλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: kpaschal@staff.teicrete.gr