Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών, στα αντικείμενα του εργαστηρίου, ήτοι φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και δίκτυα, καθώς και συστήματα φωτισμού. •Η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης φοιτητών και αποφοίτων στα αντικείμενα του εργαστηρίου, με μαθήματα, ειδικά σεμινάρια, θερινά σχολεία κ.λπ. •      Η προώθηση της χρήσης φωτοβολταϊκής ενέργειας, των ηλιακών συστημάτων, η ανάπτυξη και υποβοήθηση της παραγωγής προϊόντων και της προσφοράς υπηρεσιών στο αντικείμενό του, σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Συνεργασίες με εταιρείες μπορούν να πάρουν την μορφή κοινής πρότασης χρηματοδότησης σε εθνικές και κοινοτικές αρχές, ή ανάθεσης ερευνητικού-αναπτυξιακού έργου.• Η ανάπτυξη τεχνολογίας, μεθόδων και διατάξεων, σχετικά με την λειτουργία, διαχείριση και διάγνωση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με έμφαση στον εξοπλισμό υψηλής τάσης.•          Η ανάπτυξη τεχνολογίας, μεθόδων και διατάξεων, σχετικά με την λειτουργία, διαχείριση και διάγνωση συστημάτων φωτισμού, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.•         Η βελτίωση της ελληνικής τεχνογνωσίας στο αντικείμενό του με τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας, τη βελτίωση μεθόδων και την ανάπτυξη σχετικών εργαστηριακών ή και βιομηχανικών προτύπων συσκευών, συστημάτων και λογισμικού. • Η υποστήριξη και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μετρήσεων, σε θέματα ελέγχου ποιότητας ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων, καθώς και υπηρεσιών πιστοποίησης.

Τομείς Έρευνας: Ενεργειακά Ηλεκτρικά Συστήματα: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, Δίκτυα και υποσταθμοί χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, Διηλεκτρικά υλικά, εξοπλισμός υψηλής τάσης και μετρήσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος και εφαρμογές, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και ιδιαίτερα από Φωτοβολταϊκά,    Ηλιακά Ενεργειακά Συστήματα, Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα, Διασυνδεδεμένα συστήματα, Αυτόνομα συστήματα, Συστήματα ιχνηλάτησης (trackers), Ηλιακά ενεργειακά συστήματα θέρμανσης, Ενσωμάτωση ηλιακών ενεργειακών συστημάτων σε κτίρια, Διάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,  Σύγχρονα Συστήματα Φωτισμού, Τεχνολογίες φωτεινών πηγών, Ηλεκτρονικά Συστήματα οδήγησης λαμπτήρων, Βελτιστοποίηση της λειτουργίας φωτοτεχνικών συστημάτων – κτίρια, Φωτοτεχνικές Μελέτες.

Διακρίσεις/Δραστηριότητες: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: «Καινοτομικό Αζιμουθιακό Ηλιοτρόπιο» Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ο.Β.Ι. 1005380/15-12-2006 και  Δίπλωμα τροποποίησης 1006107/2008.

Συνεργασίες: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο LAPLACE του Πανεπιστημίου TOULOUSE III - Paul Sabatier, Τουλούζη, Γαλλία, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο του Oregon, Η.Π.Α  και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Μαυροματάκης Φώτης, Καθηγητής
Τηλ: 2810379212, E-mail: fotis@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Δρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
E-mail: edrakakis@staff.teicrete.gr

Σιδεράκης Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής 
E-mail: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Φραγκιαδάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής
E-mail: pvjfra@staff.teicrete.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://pv.teicrete.gr