Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης,

Το Τμήμα Πληροφορικής της κεντρικής διοίκησης λειτουργεί από το 1991 και φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία

  • του δικτύου Η/Υ της κεντρικής Διοίκησης του διακομιστή που καλύπτει τις ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος (file server),
  • του διακομιστή πιστοποίησης χρηστών του Ιδρύματος για απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο Η/Υ του Ιδρύματος (dialup server )
  • του διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail server ) και αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων (file -server ).,
  • των διακομιστών των γραμματειών των τμημάτων των Σχολών.

Υποστηρίζει

  • την μηχανογραφηση του γραφείου μισθοδοσίας καθηγητών με σύμβαση και καλύπτονται οι περιοδικές ανάγκες μηχανογράφησης που εμφανίζονται στο τμήμα μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού
  • την οργάνωση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος σχετικά με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και την ηλεκτρονική αρχειοθέτησης των εγγράφων της γενικής γραμματείας του Ιδρύματος.
  • το λογισμικό για την αυτοματοποίηση εργασιών των Γραμματειών των τμημάτων των Σχολών.
  • Την ιστοσελίδα της κεντρικής διοίκησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε περιβάλλον WWW.

Τέλος παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και ενημέρωσης στους χρήστες του δικτύου του ιδρύματος και του Διαδικτύου γενικότερα.

Στο άμεσο μάλλον θα γίνει σημαντική προσπάθεια να προσφέρονται όσο το δυνατό περισσότερες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού, γεγονός που θα γίνει άμεσα αντιληπτό από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Ιστοσελίδα τμήματος