Γεωργικής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης

Προϊστάμενος Τομέα Γεωργικής Τεχνολογίας & Ανάπτυξης:
Καθ. Φίλιππος Βερβερίδης  Επικοινωνία