ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 110/Φ.30.1/19-01-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
19/01/2015 - 03/02/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παραγωγή Οργανικών Λιπασμάτων και Βιοκαυσίμων από τα Απόβλητα Ελαιοτριβείων», της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2014, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου (με δυνατότητα παράτασης), ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 110/Φ.30.1/19-01-2015.

Συνημμένο: 
110_19-01-2015_prosklisi_viokausima_7ΕΔΡ4691Ο3-ΑΝ6_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: