ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ε.Π.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
03/02/2017 - 16/03/2017

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.Π. Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Συνημμένο: 
PROKIRIXI_EP_17.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: