Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός καθαριότητας κτιρίων ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο,Χανιά,Ρέθυμνο,Άγιο Νικόλαο και Σητεία με αρ. πρωτ. 1175/Φ70/10-03-2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
14/03/2017 - 25/04/2017

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός καθαριότητας κτιρίων ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο,Χανιά,Ρέθυμνο,Άγιο Νικόλαο και Σητεία με αρ. πρωτ. 1175/Φ70/10-03-2017 προϋπολογισμού δαπάνης 223.548,39€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 277.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% από 01/09/2017 έως 31/08/2018.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : Παρασκευή 20/04/2017 και ώρα 17:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τρίτη 25/04/2017 και ώρα 11:00

Συνημμένο: 
7ΛΧ24691Ο3-8ΣΥ_1176.pdf
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: