Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ξενοδοχείων στα Χανιά και το Ρέθυμνο με αρ. πρωτ.3781/Φ70/14-07-2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
14/07/2017 - 27/07/2017

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ξενοδοχείων στα Χανιά και το Ρέθυμνο ΑΠΌ 23/10/2017 έως 30/06/2018  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 27/07/2017 και ώρα 11:00 

Ημερομηνία διενέργειας: Πέμπτη 27/07/2017 και ώρα 11:00

 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: