ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4321/24-07-2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
24/07/2017 - 23/08/2017

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80476), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», MIS ‎5008963, (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017 & 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), προσκαλεί [για την κάλυψη εξήντα πέντε (65) θέσεων] Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4321/24-07-2017.

Συνημμένο: 
4321_24-07-2017_sxedio_prosklisi_didaktoron_elke_tei_2(2017)_Ψ3ΚΡ4691Ο3-10Μ_ORTHI.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: