Προκήρυξη αρ.πρωτ.6330/Φ70/08-11-2017 επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
08/11/2017 - 21/11/2017

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΤΕΙ Κρήτης προϋπολογισμού δαπάνης 5.028,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με αρ.πρωτ.6330/Φ70/08-11-2017.

Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 21/11/2017 και ώρα 10.00 π.μ.

Λήξη προσφορών: Τρίτη 21/11/2017 και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Συμφερότερη από οικονομική απόψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: