ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Body & Mind Academy. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8665/29.12.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/12/2017 - 18/01/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Body & Mind Academy - Project - Open Educational Resources in non-formal senior education», Erasmus + program, Action 2, KA2 (κωδ. έργου: 80499), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8665/29.12.2017.

Συνημμένο: 
8665_29-12-2017_prosklisi_body&mind_ΩΛΘΕ4691Ο3-ΟΗΜ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: