ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός – GrapheneCore2, (κωδ. έργου: 80554). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3718/09.05.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
09/05/2018 - 31/05/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής), ανά ομάδα ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 2 — GrapheneCore2», (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €130.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή €161.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3718/09.05.2018.

Συνημμένο: 
3718_09-05-2018_anoiktos_exsoplismou_graphenecore2_signed_ΩΒΚ04691Ο3-ΓΣΧ_18PROC003066806_.pdf
ΤΕΥΔ_3178(2018).docx
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: