ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός – BIOWASTE, (κωδ. έργου: 80485). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 6382/06.08.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/08/2018 - 14/09/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 6382/06.08.2018, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο πλαίσιο του έργου "Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas - BIOWASTE", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-B BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, (κωδ. έργου: 80485), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 6382/06.08.2018

Συνημμένο: 
6382_06-08-2018_diagonismos_biowaste_18PROC003536367_.pdf
6383_06-08-2018_perilipsi_diagonismou_biowaste_ΩΣΣΨ4691Ο3-7ΞΩ_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.docx
ΤΕΥΔ.doc
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: