ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – « ΚΑτασκευή Προσυγκροτημένων Μονάδων ΕπεξεργασΊας Υγρών ΑποβλήτωΝ ΥψηλΟύ Οργανικού Φορτίου με Συνδυασμό ΤεχνολΟγίας ΜεΜβρανΏν (MBR) και Βιοενίσχυσης», (κωδ. Έργου: 80617). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7350/14

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
14/09/2018 - 01/10/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑτασκευή Προσυγκροτημένων Μονάδων ΕπεξεργασΊας Υγρών ΑποβλήτωΝ ΥψηλΟύ Οργανικού Φορτίου με Συνδυασμό ΤεχνολΟγίας ΜεΜβρανΏν (MBR) και Βιοενίσχυσης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-01633), (κωδ. έργου: 80617). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 7350/14.09.2018.

Συνημμένο: 
7350_14-09-2018_prosklisi_mbr_97Ζ54691Ο3-ΗΞΡ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: