ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης …………………. για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών, (κωδ. Έργου: 80623). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10686/06.12.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/12/2018 - 21/12/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών», το οποίο χρηματοδοτείται από την Eνιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, (κωδ. έργου: 80623). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10686/06.12.2018.

Συνημμένο: 
10686_06-12-2018_prosklisi_bio-plastika_orthi_6ΣΦΘ4691Ο3-ΠΕΛ.pdf_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: