ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός – Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas - BIOWASTE, (κωδ. έργου: 80485). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1166/31.01.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
31/01/2019 - 25/02/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1166/31.01.2019, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης/ Συμβούλου στο πλαίσιο του έργου "Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas - BIOWASTE", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-B BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, (κωδ. έργου: 80485), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €4.435,48 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή €5.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1166/31.01.2019.

Συνημμένο: 
1166_31-01-2019_anoiktos_biowaste_2_orthi_19PROC004419499_.pdf
1167_31-01-2019_perilipsi_anoiktos_biowaste_2_6ΒΤΚ4691Ο3-ΗΙ2_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΤΕΥΔ_1166(2019).doc
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: