ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Πολυμερικά νανοσύνθετα υλικά με ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1349/05.02.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
05/02/2019 - 20/02/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πολυμερικά νανοσύνθετα υλικά με ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης», (κωδ. έργου: 80616), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1349/05.02.2019.

Συνημμένο: 
1349_05-02-2019_prosklisi_polyshield_epan_8750(2018)_ΩΝ8Σ4691Ο3-7ΒΑ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: